Verkoops­voorwaarden

Je kan onze voorwaarden ook downloaden:

A. Algemeen

 1. Toepassing:
  Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, en met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en er kan alleen schriftelijk, mits akkoord van alle partijen, van worden afgeweken. Bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde van de overeenkomst, primeren op de algemene voorwaarden.
 2. Offertes:
  Enkel gedateerde en genummerde offertes, afgedrukt op ons briefpapier kunnen ons verbinden. Toonzaal- of andere informatie op welke drager ook, is steeds vrijblijvend. Onze offertes zijn, tenzij anders vermeld, één maand geldig en alle prijzen zijn excl. BTW die altijd ten laste is van de klant.
 3. Studies en plannen:
  Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Zij mogen noch door de klant, noch door derden misbruikt worden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de firma Desloover behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minstens 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten bovenvermelde stukken worden teruggegeven. De plannen opgemaakt door Desloover zijn indicatief en altijd ondergeschikt aan de noodwendigheden van de feitelijke werksituatie, alsmede van de uitvoeringsregels der goede kunst.
 4. Stalen:
  Tussen het tentoongestelde of meegegeven staal en de geleverde goederen kunnen tint-, maat- en/of structuurafwijkingen voorkomen. Deze afwijkingen worden als normaal beschouwd en kunnen geen aanleiding geven tot klachten.
 5. Aansprakelijkheid:
  De aansprakelijkheid van de firma Desloover m.b.t. de geleverde en/of gebruikte goederen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. In geval van onduidelijkheid, primeren onze algemene voorwaarden. De firma Desloover kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele, indirect geleden schade, zoals o.m. huurkosten, omzetverlies, winstderving, ...
 6. Facturatie:
  De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de schriftelijke overeenkomst. Indien daarover niets werd bepaald, worden ze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken. Onze facturen worden geacht aanvaard te zijn indien zij niet binnen de acht dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
 7. Betalingen:
  Onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, op de zetel van de firma Desloover, tenzij andersluidende overeenkomst.
 8. Betalingsovereenkomst:
  Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen, in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden of geleverd, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten.
 9. Eigendomsvoorbehoud:
  Onverminderd het risico, dat ten laste is van de koper, behoudt de firma Desloover zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs, zelfs ingeval deze onroerend zijn geworden. Ingeval de koper de (onroerende) goederen herverkoopt, cedeert hij aan de firma Desloover ten titel van pand, van nu af aan, alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze verkoop.

B. Leveren van goederen

 1. Afhaling:
  Tenzij andersluidende bepalingen, worden de goederen afgehaald in ons magazijn. Controle van hoeveelheden en conformiteit dient door de klant en/of vervoerder gedaan te worden vóór het verlaten van de magazijnen. Van zodra de goederen het magazijn verlaten, gaat het risico over op de klant.
 2. Levering op werf:
  In dit geval moet de klant zorgen voor een voldoende berijdbare toegangsweg. Levering houdt in dat de goederen worden gelost (evt. met kraan) naast de vrachtwagen, zonder verplichting de goederen binnen te brengen of te stapelen in de gebouwen. Van zodra de goederen geleverd zijn, gaat het risico over op de klant.
 3. Leveringsdatum:
  Op de bestelbon wordt de leveringsdatum gegeven ten informatieve titel. Het eenvoudig verstrijken van die datum geeft geen aanleiding tot schadevergoeding, noch tot een verbreking van de overeenkomst.
 4. Aanvaarding:
  De aanvaarding van de goederen zonder het onmiddellijk schriftelijk formuleren van voorbehoud, geldt als aanvaarding van de zichtbare gebreken. Zodra de afgeleverde zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, vervalt elke vorm van klacht over zichtbare gebreken. Klachten over hoeveelheden kunnen enkel aanvaard worden wanneer de controle, bij het lossen zelf, en in het bijzijn van onze chauffeurs, gedaan wordt. Klachten over verborgen gebreken dienen binnen de acht dagen na de ontdekking te worden medegedeeld met aangetekend schrijven, op straffe van verval.
 5. Tweede keus:
  Wij aanvaarden geen klachten m.b.t. afwijkingen of verborgen gebreken voor tweede, derde keus en loten. De garantie “vorstvrij” geldt slechts wanneer op de bescheiden uitdrukkelijk wordt vermeld dat de tegels vorstvrij zijn.
 6. Informatieverstrekking:
  De klant erkent dat hij door de firma Desloover behoorlijk werd ingelicht over de plaatsingsvoorschriften en de onderhoudsvoorschriften; bovendien erkent de klant dat hij werd verwittigd van het feit dat een schriftelijk exemplaar van die voorschriften hem door de firma Desloover ter beschikking wordt gesteld, af te halen in de toonzaal.
 7. Verticaal transport:
  Dit is steeds ten laste van de koper.
 8. Tint- en maatverschillen:
  De klant wordt ervan verwittigd dat alle materialen nuanceringen en maattoleranties kunnen vertonen zodat het absoluut noodzakelijk is alle stenen of tegels van één zelfde levering goed dooreen te mengen bij het verwerken. In geval van bijlevering is een verschil in tint, nuancering of maatvoering niet te vermijden.
 9. Verpakkingen:
  Verpakkingen die aangerekend worden in consignatie, worden slechts terugbetaald indien ze in goede staat in onze magazijnen worden teruggebracht door de zorgen van de klant, binnen de drie maanden na levering.
 10. Deelleveringen kunnen aanleiding geven tot extra transportkosten.
 11. Teruggave van materialen:
  In principe nemen wij nooit geleverde goederen terug. Wanneer wij uitzonderlijk toch in de teruggave toestemmen, dan geschiedt dit enkel voor ongebruikte materialen, in ongeschonden verpakking. Alleen volledige dozen van vloer- en muurtegels, alleen volledige paletten voor stenen, komen in aanmerking. De terugbetaling zal gebeuren tegen 70 % van de oorspronkelijke gefactureerde waarde. De kosten van terugname zullen worden aangerekend.
 12. Annulatie:
  Indien de klant een bestelling annuleert en/of de aangeboden goederen weigert in ontvangst te nemen, dan heeft de firma Desloover de keuze tussen de gedwongen uitvoering of de ontbinding met schadevergoeding. In geval van schadevergoeding, wordt het bedrag forfaitair bepaald op 25% van de overeengekomen koopsom, onverminderd het recht van Desloover om een hoger bedrag te eisen voor zover zij de werkelijke schade bewijst.

C. Leveren en plaatsen van goederen

 1. Levering op werf:
  De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige en droge manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden zullen worden aangerekend. De klant is verantwoordelijk om de goederen onmiddellijk bij levering te controleren en eventuele opmerkingen kenbaar te maken, alvorens de plaatsing start.
 2. Werf:
  Stromend water, elektriciteit en werfinrichting (o.m. huur werftoilet) worden gratis voorzien door de klant. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. De klant aanvaardt dat nutteloze verplaatsingskosten en eventuele wachttijden worden aangerekend. De ruimtes moeten vooraf door de klant ontruimd en schoongeveegd zijn. Indien niet, zal Desloover deze prestatie aanrekenen.
 3. Uitvoering:
  Dit gebeurt volgens de regels van goed vakmanschap, zoals gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de relevante technische voorlichtingen (TV) 187, 193, 213, 227 en 237 van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.
 4. Werken in regie:
  Desloover maakt per dag regiebonnen op van de gepresteerde uren en verbruikte materialen. De bouwheer dient deze de dag zelf na te zien en te ondertekenen. Het nalaten deze per werkdag te controleren impliceert de aanvaarding van de daarin vermelde gegevens.
 5. Uitvoeringstermijn:
  De firma Desloover streeft ernaar om de overeengekomen uitvoeringstermijn te respecteren. Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, nodig voor de uitvoering van het werk, in ons bezit zijn. Deze termijn is sowieso enkel indicatief, en het niet respecteren ervan kan op geen enkele manier aanleiding geven tot schadevergoeding voor de klant of vertragingsboetes. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden, in opdracht van de klant, bepaalt de firma Desloover zelf wanneer zij de werken kan verder zetten, zonder dat zij enige vergoeding wegens vertraging is verschuldigd. Overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn geeft de klant alleen dan het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen, na schriftelijke en aangetekende ingebrekestelling, waarna de firma Desloover een redelijke termijn wordt toegestaan om alsnog aan onze uitvoeringsplicht te kunnen voldoen.
 6. Onvoorziene omstandigheden:
  De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is. Onvoorziene omstandigheden en overmacht zijn ten laste van de klant.
 7. Risico:
  Onmiddellijk na uitvoering van de werken gaat het risico over op de klant.
 8. Oplevering:
  Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat, als er binnen de acht dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de firma Desloover, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
 9. Gebreken:
  Zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit welke van bij het einde van de uitvoering bestonden, moeten binnen de acht dagen aangetekend worden gemeld aan de firma Desloover, op straffe van verval. Worden niet beschouwd als een gebrek : lichte verschillen in kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Klachten aangaande verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na de ontdekking worden meegedeeld, bij aangetekend, gedetailleerd schrijven, op straffe van verval. Onze aansprakelijkheid voor verborgen gebreken verjaart na het verstrijken van één jaar na de oplevering.
 10. Informatieverstrekking:
  De klant erkent dat hij door de firma Desloover werd ingelicht over de specifieke onderhoudsvoorschriften en gebruiksvoorschriften. De firma Desloover draagt geen verantwoordelijkheid voor gebreken die te wijten zijn aan gebruik van onderhoudsproducten in strijd met de onderhoudsvoorschriften en/of aan gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften.
 11. Uitbraak en renovatie:
  Bij renovatiewerken is de firma Desloover niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan leidingen, kabels, bedrading (van elektriciteit, gas, water e.d.). Het boren en het kappen in muren, wanden, vloeren, plafonds, e.d. geschiedt steeds op risico van de opdrachtgever. Indien, ondanks dit beding, in een gerechtelijke procedure of door een arbitrage-instantie, toch enige verantwoordelijkheid in hoofde van de firma Desloover zou worden weerhouden, blijft een bedrag gelijk aan het bedrag van de vrijstelling die is bepaald in de door de firma Desloover met haar verzekeraar voor dergelijke risico’s afgesloten polis, ten laste van de opdrachtgever.
 12. Annulatie:
  Indien de klant een bestelling annuleert of de overeenkomst verbreekt tijdens de uitvoering van de werken, , zal hij aan de firma Desloover een vergoeding zijn verschuldigd, gelijk aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van het saldo van de overeengekomen prijs.
 13. Onenigheden:
  Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald of ingeval een onenigheid tussen klant (en/of diens aangestelden en/of diens architect) en Desloover, behoudt de firma Desloover zich het recht voor de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken en op te schorten tot betaling en/of opklaring. Dit zonder enig recht op enige schadevergoeding, noch op het recht in hoofde van opdrachtgever tot verbreking van de overeenkomst. Indien de firma Desloover door die schorsing schade lijdt, zal de klant ze dienen te vergoeden.

D. Geschillen

 1. Niet-betaling:
  Op niet-tijdig betaalde facturen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met 4 punten. Daarnaast is, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het op de vervaldag niet-tijdig betaalde bedrag, met een minimum van € 125. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
 2. Bevoegdheid:
  Ingeval van betwistingen zijn de Rechtbanken van Oudenaarde (België) bevoegd en is het Belgisch Recht van toepassing.

Ervaar onze showroom­ervaring

Ontdek ons brede assortiment hoogwaardige, op maat gemaakte vloeren en vind de perfecte oplossing voor uw ruimte.